Silifke online hotel booking - Booked.net
+14°C

BAŞKAN KAYNAR ODAMIZDA GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU

  • 10.06.2014
  • sitso

       Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, ilçenin gelişip kalkınması konusunda fikir alış verişinde bulunmak için, işletme sahibi olan genç girişimcilerle bir araya geldi.

 

       Genç girişimcilerin, bir şehrin vizyonunu geliştirmesinde ve değiştirmesinde önemli bir rol oynadığını söyleyerek konuşmasına başlayan Nurettin Kaynar, “Yönetim olarak genç girişimcilerin düşüncelerini ve projelerini her zaman önemsiyoruz. Her gün Silifke’yi nasıl büyütürüz, nasıl tanıtırız, nasıl geliştiririz konularında değişik proje ve çalışmalar yapıyoruz” dedi.

 

“GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU OLUŞTURALIM”

       Kaynar, “Bugün bir araya gelmemizin nedeni, işletme sahibi olan veya olacak olan genç girişimcilerimizin ileriye dönük proje ve düşüncelerini dikkate almak, onlar arasında bir Genç Girişimciler Kurulu oluşturmaktır. Yıllardır önemli bir konumda bulunan Silifke’miz maalesef halen bazı gelişmelerden ve yeniliklerden yoksun durumdadır.

 

       Ekonomik ve siyasi açıdan her zaman önemsenen ancak bunun pratikte karşılığını hak ettiği şekilde bulamayan Silifke’de ki yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve odalara çok önemli sorumluluklar düşmektedir.

 

       Bize her zaman balık verildi, ancak balık tutmayı öğretmediler. Şehir olarak özgüvenimizi kazanmamız için artık daha farklı projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada işletmelerimizin, girişimcilerimizin ve girişimciliğe aday olmak isteyen herkesin sağlam temeller üzerine kurulu bir yapı olarak desteklenmesi ve kalkınması gerekiyor. Sevgili genç girişimcilerimiz. Bu konuda sadece bir işletme sahibi olmak yetmiyor. İşletmemizin ekonomik durumunu korumak, geliştirmek ve ilçeye daha yararlı bir şekilde faaliyet göstermesi de büyük önem arz ediyor.

 

       Bununla ilgili birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, kendi içimizde bir genç girişimciler kurulu oluşturmamız bu düşünce ve projelerimizi de odamızın olağan toplantılarında gündeme getirmemiz gerekiyor” dedi.

 

       Başkan Nurettin Kaynar’ın konuşmasının ardından, genç girişimciler proje ve düşünceleriyle ilgili olarak soru cevap niteliğinde görüşmelerde bulundular. Genç girişimcilere Ticaret ve Sanayi Odalarının görevleri konulu bilgilendirmeler yapılarak, odayla ilgili çalışmalarında dikkate almaları gerektiği belirtildi.

 

TİCARET VE SANAYİ ODALARININ GÖREVLERİ

Ticaret ve Sanayi Odalarının görevleri arasında;

- Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak,

- Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

- Elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.

- Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki İktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.

- 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

- Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

- Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.

- Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.

- Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.

- Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.

- Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

- Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.

- Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

- Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

- Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

- Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

- Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.

- Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;

- Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak,

- Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere,3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,

- İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,

- Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak,

- Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek

- Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlardır:

- Fatura suretlerinin onayı.

- Rayiç fiyatların onayı.

- Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı.

- Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları.

- Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler.

- Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler.

- Ticarî kefalet onayları.

- Tahsis ve sarfiyat belgeleri.

- Kalite, yeterlik ve numune belgeleri.

- Yerli malı belgeleri.

- Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı.

- Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri.

- Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, n) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi.

- TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri,

- Mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler.

- Mücbir sebep belgeleri.

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri.

- Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler.

- Ticaret sicili hizmetleri.

- Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler.

 BAŞKAN KAYNAR ODAMIZDA GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU
 BAŞKAN KAYNAR ODAMIZDA GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU
 BAŞKAN KAYNAR ODAMIZDA GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU
 BAŞKAN KAYNAR ODAMIZDA GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU
 BAŞKAN KAYNAR ODAMIZDA GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU