İletişim Hattı +90 324 714 10 38
Oda İşlemleri
       Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişiler 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesince Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıt olmak zorundadırlar.
       Bu çerçevede;
- Sermayesinin tamamı devlete ve özel idarelere ve ya belediyelere ve ya bunların ortaklığına ait olan iktisadi kamu müesseseleri ve bunların şubeleri,
- Özel kanun ve sözleşme ile kurulmuş olup, devletin ve özel idarelerin veya belediyelerin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları,
- Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde kendi başına ticari muamele yapan şubeler.

       Yukarıdaki tarife uyan sanayiciler, sanayi odalarına kaydolmakla birlikte ticaret ve sanayi odalarına kaydolma mükellefiyetini yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla yer açtıklarında ise, ticaret veya ticaret sanayi odalarına kaydolmak zorundadırlar.
       Sanayiciler, kendi sanayi mamullerinin satışı dışında başka ticari işlerle uğraştığı taktirde ticaret odalarına kaydolmak zorundadırlar.
Kayıt için Başvurma Süresi:
       Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişilerin odaya başvurmaları gerekir. Kayıt işlemleri aynı gün başlar.
Kayıt İşlemleri:
       Ticaret Sicili Müdürlüğünce tarafından tescili yapılan gerçek ve tüzel kişilerin odaya kaydı esnasında aranan evrakların birer nüshası ve sicil tasdiknamesi sicil müdürlüğü tarafından tacirlere verilir.
       Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilen bu evraklar ile oda sicil servisinde kayıt işlemi kayıt beyannamesinin doldurulması, gerçek ve tüzel kişilerin bu beyannameyi imzalaması ve oda kayıt ücretini vezneye yatırması son bulur.
Oda Kayıt Beyannamesi için tıklayınız.
Re'sen Kayıt:
       Odalarda kaydolma zorunluluğunu işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararları ile odalara kaydolmak zorundadırlar.
       Re'sen kaydı yapılan gerçek ve tüzel kişiler, kaydolduklarının kendilerine bildirilmesinden itibaren kayıt ücretlerini bir ay içinde ödemek zorundadırlar.
       Bu ücreti ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki hükümleri uygulanır.
Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilat:
       Oda muhasebe servisi, oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat munzam aidat ve gecikme zamlarını tahakkuk ettirir ve tahsilatını sağlar.
Yıllık Aidat:
       Her yıl oda üyelerinin dereceleri yeniden belirlenir. Derecelere göre yıllık aidat tahakkuk ettirilir.
Munzam Aidat:
       Oda üyelerinin faaliyetlerinden elde ettikleri ticari kazanç toplamı üzerinden (vergi matrahı) binde 5 oranında tahakkuk ettirilir. Yıllık ve munzam aidat tavanları her yıl kanunla belirlenir. Bu iki aidat türü için her yıl haziran ve ekim ayı içinde 2 eşit taksitle oda veznesine yatırılır.
Oda İşlemleri Menü

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç